Jaarverslag 2015

In het realiseren van de nieuwe NVVK-visie op de toekomst van schuldhulpverlening spelen onze leden een belangrijke rol

Joke de Kock, voorzitter NVVK

Leidraad vroegsignalering

leidraad vroegsignalering Vroegsignalering wordt steeds vaker gezien als de oplossing om problematische schulden te voorkomen. Op het moment dat schulden vroegtijdig opgespoord worden, zijn er meer mogelijkheden om hulp te bieden. Hiermee wordt voorkomen dat achterstanden verder oplopen en zich kunnen ontwikkelen tot een problematische schuldsituatie. Om schuldhulpverlenende organisaties en gemeenten te helpen de vroegsignalering in te bedden in hun organisatie heeft de NVVK de Leidraad Vroegsignalering ontwikkeld. Onderdeel van de Leidraad is een stappenplan voor de vertaling van vroegsignalering naar de praktijk. De Leidraad Vroegsignalering werd tijdens de NVVK-studiedag op 7 april 2015 met een videoboodschap van staatssecretaris Klijnsma ten doop gehouden.

http://www.nvvk.eu/schuldhulp/publicaties

Schuldregeling en smartengeld

Zoals bekend dient een schuldenaar zijn vermogen steeds in te brengen in een schuldregeling ten behoeve van de schuldeisers. Dit geldt in principe ook voor smartengeld. In het minnelijk traject sluiten wij immers aan bij de richtlijnen van Recofa. In de Wsnp heeft de rechter de bevoegdheid om in zeer schrijnende gevallen uitzonderingen te maken. De NVVK heeft in nauw overleg met de Werkgroep Juridische Zaken een notitie opgesteld die de minnelijke schuldhulpverleners houvast moet bieden als een klant smartengeld ontvangt.

Gedragscode Sociale Kredietverlening en het Bankreglement

In 2015 is door de NVVK in nauw overleg met de Commissie Sociaal Bankieren de Gedragscode Sociale Kredietverlening volledig geactualiseerd. Tevens is het model Bankreglement, de toelichting, beleidsregels en aanverwante producten herzien. Het was in de eerste plaats van belang om ervoor te zorgen dat alle teksten weer volledig aansloten op de wet- en regelgeving. In het verlengde van de documenten zijn door de NVVK standaard teksten aangeleverd voor de zogenaamde ESIC-formulieren en voor de verplichte Bankierseed. De sociale kredietverlening is hiermee weer voorzien van een compleet vernieuwd formeel kader.

Link: Gedragscode Sociale Kredietverlening 2015

Expertmeetings

Ook in 2015 heeft weer een reeks expertmeetings op het Verenigingsbureau van de NVVK plaatsgevonden. De leden hebben hier veel waardering voor omdat hun de gelegenheid wordt geboden om kennis te vergaren en uit te wisselen en om te netwerken. De volgende expertmeetings zijn georganiseerd: Preventie, Duurzame Financiële Dienstverlening, Schakel! en meerdere expertmeetings over de berekening van het Vrij Te Laten Bedrag (VTLB). Ook in 2016 zetten wij deze concrete en succesvolle dienstverlening voor de leden voort.

Wet aanpak schijnconstructies

De Wet aanpak schijnconstructies beoogt te voorkomen dat werknemers door middel van ondoorzichtige constructies niet het loon krijgen waar zij recht op hebben. De Wet was echter op een zodanige manier opgesteld dat het voor NVVK-leden nagenoeg onmogelijk zou worden in het kader van budgetbeheer het volledige loon van een werknemer in de schuldhulpverlening te ontvangen op een beheerrekening. De NVVK heeft stevig gelobbyd bij het ministerie om ervoor te zorgen dat de schuldhulpverlening zou worden uitgezonderd. Joke de Kock heeft haar zorgen aan staatssecretaris Klijnsma kenbaar gemaakt. Uiteindelijk is de boodschap door de verantwoordelijke minister Asscher gehoord en in een brief naar de Kamer vertaald. De brief maakt duidelijk dat “mogelijk blijft het volledige loon aan een rekening over te maken die op naam staat van een organisatie die minnelijke schuldhulpverlening biedt”.

Link: Kamerbrief toezegging Was

Kwijting Mulder boetes CJIB

Met het CJIB is lang gesproken over het verlenen van finale kwijting voor de boetes die opgelegd worden in het kader van de Wet administratiefrechtelijke handhaving, beter bekend als Mulder-boetes. Het CJIB was daarin afhankelijk van het verantwoordelijke ministerie van Veiligheid en Justitie. De inzet van de NVVK was erop gericht de noodzakelijke informatie aan te leveren om een gunstige besluitvorming mogelijk te maken en om de kwijtschelding op de agenda te blijven houden. Het is in onze optiek wenselijk, waar het gaat om de Mulder-boetes, de praktijk van de minnelijke schuldhulpverlening en van de Wsnp gelijk te trekken, dus kwijtschelding mogelijk te maken. Staatssecretaris Dijkhoff heeft dit bekrachtigd in een brief die hij begin 2016 naar de Kamer heeft gestuurd.

Link: Brief Dijkhoff kwijtschelding Mulderboetes

NVVK-visie voor 2020: Sneller, beter en meer mensen met schulden helpen

Algemene ledenvergadering NVVK 2015Onder dit motto heeft de ALV de nieuwe strategische visie van de NVVK vastgesteld. Wij zien veel dynamiek en veranderingen in schuldhulpverlening. De schuldenproblematiek neemt nog steeds toe en het vinden van oplossingen binnen het huidige stelsel wordt steeds moeilijker. Automatisering en digitale gegevensuitwisseling bieden kansen, maar door decentralisaties en bezuinigingen zijn minder middelen beschikbaar. Het besef groeit dat de keten als geheel aan zet is. In de visie van de NVVK voor 2020 ligt de focus op een effectiever stelsel en een verhoging van de kwaliteit van schuldhulpverlening. Effectiever, zodat schulden beter en sneller opgelost of beheersbaar worden. Voor effectieve hulp is hoge kwaliteit van dienstverlening steeds meer van belang. Dit moet ontwikkeld en geborgd worden en het is van belang dat schuldhulp meer erkend wordt als een vak.

Nieuwe audit cyclus

In 2012 hebben de eerste proef audits plaatsgevonden, waarna de ALV heeft besloten alle NVVK-leden te laten auditeren gedurende 3 jaren (2013-2015). Onafhankelijke auditoren hebben de audits afgenomen middels een format dat is gebaseerd op het Toetsingskader Lidmaatschap, de Gedragscodes Schuldhulpverlening en Sociale Kredietverlening en de modules. Eind 2015 waren vrijwel alle NVVK-leden geauditeerd. De audits zijn uitgevoerd bij de leden zelf en de auditoren hebben naast herstelpunten ook aanbevelingen geformuleerd. Geconcludeerd mag worden dat de leden de audits en de wijze van auditeren als prettig hebben ervaren. Het beeld van de eerste ronde NVVK-audits is dat de meeste leden voldoen aan de eisen van de NVVK. Vanaf 2016 is de nieuwe audit cyclus begonnen, want een audit wordt periodiek en bij herhaling afgenomen. Daarvoor is voor een nieuw auditprogramma gekozen.